Rekrutacja do szkoły podstawowej i gimnazjum

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria rekrutacji

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr XVI/131/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 stycznia 2016 roku.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej obowiązują następujące kryteria:

 1. rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w danej szkole, wartość – 5 punktów,
 2. kandydat w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczał do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w danej szkole podstawowej, wartość – 5 punktów,
 3. w organizacji szkoły obwodowej kandydata w klasach I-III występuje dwuzmianowość – 5 punktów,
 4. miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie danej szkoły, wartość – 3 punkty,
 5. krewni kandydata, wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki nad dzieckiem, zamieszkują w obwodzie danej szkoły, wartość – 3 punkty,
 6. kandydat ma miejsce zamieszkania na terenie Będzina, wartość – 3 punkty.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej gimnazjum obowiązują następujące kryteria:

 1. rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w danej szkole, wartość – 5 punktów,
 2. kandydat spełniał obowiązek szkolny w szkole podstawowej tworzącej z danym gimnazjum zespół szkół – 5 punktów,
 3. kandydat ukończył szkołę podstawową z wyróżnieniem, wartość – 4 punkty,
 4. kandydat zdobył tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego – 4 punkty,
 5. kandydat zdobył co najmniej 3 inne osiągnięcia o randze powiatowej, wojewódzkiej lub ogólnopolskiej w dziedzinie nauki, artystycznej lub sportowej – 4 punkty,
 6. kandydat ma miejsce zamieszkania na terenie Będzina – 3 punkty.

Ważne terminy dotyczące zapisów do klas pierwszych szkół podstawowych:

Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej obwodowej od 1 do 31 marca 2016 r.
Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych od 1 kwietnia do 2 maja 2016 r.
Termin postępowanie uzupełniającego od 1 do 3 czerwca 2016 r.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych 13 maja 2016 r. godz. 14.00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły podstawowej 25 maja 2016 r. godz. 14.00


Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klasy pierwszej gimnazjum określone w Postanowieniu Śląskiego Kuratora Oświaty:

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1) Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub obowiązujących kryteriów od 6 maja do 10 czerwca 2016 roku od 22 do 27 lipca

2016 roku

2) Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum z oddziałem sportowym od 6 maja do 20 maja

2016 roku

od 22 do 27 lipca

2016 roku

3) Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do 31 maja 2016 roku do 29 lipca 2016 roku
4) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej do 6 czerwca 2016 roku do 1 sierpnia

2016 roku

5) Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu od 24 do 28 czerwca

2016 roku

—————————-
6) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 15 lipca 2016 roku

godz. 10.00

18 sierpnia 2016 roku

godz. 10.00

7) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum. od15 do 20 lipca 2016 roku od 18 do 22 sierpnia 2016 roku
8) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 22 lipca 2016 roku

godz. 10.00

do 31 sierpnia

2016 roku

godz. 10.00

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej – pdf, doc
 2. Wniosek o przyjęcia kandydata do klasy I gimnazjum – pdf, doc
 3. Wzór zgłoszenia kandydata do klasy I szkoły podstawowej

lub klasy I gimnazjum – pdf, doc

 1. Oświadczenie o rodzeństwie kandydata spełniającym obowiązek w danej szkole
 2. Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w danej szkole podstawowej
 3. Oświadczenie o miejscu pracy rodziców w obwodzie danej szkoły
 4. Oświadczenie o krewnych mieszkających w obwodzie danej szkoły, a wspierających rodziców w opiece nad kandydatem
 5. Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata obowiązku szkolnego w szkole podstawowej tworzącej z danym gimnazjum zespół szkół
 6. Zarządzenie Nr 0050.5.2016 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogramu szczegółowych czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do prowadzonych przez miasto Będzin przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych
 7. Uchwała Nr XVI/131/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klas pierwszych prowadzonych przez Miasto Będzin szkół podstawowych i gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły oraz określenia liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *