Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W BĘDZINIE

 § 1.

Postanowienia ogólne

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi żywienie dzieci posiłkami przygotowywanymi
przez kuchnię szkolną.

2. Korzystanie z posiłków jest dobrowolne i odpłatne.

3. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków, funkcjonuje w dni nauki szkolnej począwszy
od następnego tygodnia po inauguracji roku szkolnego, a kończy ostatniego dnia przed zakończeniem roku szkolnego.

4. Posiłki wydawane są w czasie trwania przerw pomiędzy zajęciami dydaktyczno-wychowawczych
w godzinach od 10:30  do 12:55.

5. Postanowienia niniejszego regulaminy, informacja o aktualnej wysokości opłaty dziennej za korzystanie z jednego dwudaniowego posiłku w stołówce szkolnej wywieszane są na tablicy informacyjnej w Szkole podstawowej nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie oraz na stronie internetowej szkoły: sp9.bedzin.pl

 § 2.

Uprawnienia do korzystania ze stołówki

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

  • uczniowie szkoły, w tym uczniowie, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS).
  • nauczyciele i pracownicy szkoły.

2. Podstawą korzystania z posiłków w stołówce szkolnej przez ucznia jest „Karta zgłoszenia dziecka
na obiady” obowiązująca na cały okres nauki w szkole podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego. „Karta zgłoszenia dziecka na obiady” stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.

3. Kartę zgłoszenia na obiady składa się w sekretariacie  lub u intendenta szkoły. 4. W stołówce szkolnej z posiłków finansowanych przez MOPS można korzystać po przedstawieniu decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia w formie posiłku/otrzymaniu wykazu MOPS o zakwalifikowaniu ucznia do dofinansowania posiłku.

 § 3.

Ustalanie wysokości opłat za posiłki

1. Wysokość dziennej opłaty za posiłek w stołówce szkolnej wynosi 5,50zł.

2. Opłaty za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej ustalane są w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku tzw. „wsad do kotła”.

3. Wysokość miesięcznej opłaty za posiłki stanowi iloczyn ceny za jeden obiad i ilości dni żywieniowych
w miesiącu.

 § 4.

Wnoszenie opłat za posiłki

1. Miesięczną opłatę za posiłki wnosi się z góry  do 10 dnia miesiąca rozliczeniowego, wyłącznie przelewem bankowym na rachunek bankowy szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 9 i. Noblistów Polskich w Będzinie,

nr rachunku bankowego: 81 1050 1227 1000 0023 0093 6784

2. W tytule należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc i rok, którego wpłata dotyczy (Opłata za posiłki za STYCZEŃ 2023, Jan Kowalski, kl. I)

3. Nieprawidłowo opisane wpłaty będą odsyłane na konto nadawcy.

4. W przypadku braku określonej wpłaty w terminie, o którym mowa w ust. 1 wstrzymuje się wydawanie posiłków do chwili uregulowania należności w danym miesiącu.

5. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na rachunek bankowy szkoły.

 § 5.

Zwroty za niewykorzystane obiady i rezygnacja

1. Nieobecność ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej należy zgłosić, najpóźniej do godz. 13.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień nieobecności ucznia. Obowiązek zgłoszenia nieobecności ucznia korzystającego z posiłków w szkole przebywających na wycieczce szkolnej lub innym zorganizowanym przez szkołę wyjeździe spoczywa na wychowawcy klasy/ osoby organizującej wyjazd  do trzech dni poprzedzających wyjście.

2. W przypadku niezgłoszenia lub niezachowania terminu, o których mowa w ust. 1 posiłek będzie liczony jako wydany.

3. Zgłoszenia o nieobecności dziecka należy dokonać telefonicznie w sekretariacie szkoły lub osobiście
u intendenta szkoły.

4. Jeżeli uczeń lub pracownik korzystający z posiłków jest nieobecny zwrotowi podlega dzienna wysokość  opłaty z wyjątkiem pierwszego dnia nieobecności.

5. Zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki dokonuje się do ostatniego dnia grudnia i czerwca. Zwrot zostanie przekazany na konto podane w karcie zgłoszenia dziecka na posiłki.

6. Rezygnacji z posiłków należy dokonać w formie pisemnej na druku stanowiącym załącznik nr 2
do niniejszego regulaminu.

7. Rezygnację z obiadów należy złożyć najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rezygnacji z posiłków.

 § 6.

Zasady zachowania na stołówce szkolnej

1. Osobom, które nie korzystają ze stołówki szkolnej, zakazuje się wchodzenia do niej.

2. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki dotyczącego przepisów bhp oraz stosować przyjęte w szkole procedury sanitarne.

3. W stołówce obowiązuje cisza.

4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

5. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.

6. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.

7. Uczniowie szkoły po wejściu do stołówki szkolnej obsługiwani są przez pracowników szkoły.

8. Po spożyciu gorącego posiłku uczniowie odnoszą naczynia w wyznaczone miejsce i niezwłocznie opuszczają stołówkę szkolną.

9. W sprawach porządkowych dotyczących korzystania z gorącego posiłku uczniowie, nauczyciele
i pracownicy zobowiązani są respektować polecenia nauczyciela dyżurującego lub innego upoważnionego pracownika szkoły.

10. W stołówce zabrania się: biegania, przepychania oraz utrudniania innym uczniom spożywania posiłku. Przemoc słowna i fizyczna stanowią podstawą do wyproszenia ucznia ze stołówki szkolnej.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI OBOWIĄZUJĄ OD 1 WRZEŚNIA 2023R.

Karta zgłoszenia dziecka na obiady: tutaj

Karta rezygnacji z obiadów: Tutaj

Attachments