O szkole

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie powstała w wyniku reformy oświatowej i wyodrębniła się z Miejskiego Zespołu Szkół nr 4.

Szkoła Podstawowa nr 9
liczba uczniów klas 1-8       – 275
liczba oddziałów                     – 13

Szkoła Podstawowa nr 9 jest placówką, gdzie tradycja (historia sięgająca XIX wieku) styka się z nowoczesnością. Wszelkie działania i przedsięwzięcia służą dziecku.

Szkoła Podstawowa nr 9 to miejsce bezpieczne i przyjazne, ukierunkowane na potrzeby ucznia, jego środowiska rodzinnego i lokalnego. Obiekty i wyposażenie szkoły (pracownie informatyczne, nowoczesna hala sportowa, kompleks boisk, laboratorium językowe, centrum informacji multimedialnej), wysoko kwalifikowana, doświadczona, osiągająca sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej kadra pedagogiczna (licząca 42 osoby ), zapewniają warunki do realizacji zadań statutowych oraz wysokiej jakości pracy.

BAZA TECHNICZNA

Budynek szkoły znajduje się w pięknym otoczeniu parku szkolnego z różnorodną roślinnością, z dala od miejskiego zgiełku. Dla podniesienia poziomu procesu dydaktycznego wykorzystujemy bogatą bazę, którą stanowią specjalistyczne pracownie: plastyczna, fizyczno – chemiczna, języków obcych, przyrodnicza, dwie pracownie komputerowe podłączone do Internetu, sala gimnastyczna, siłownia, sala korekcyjna.
Nowoczesna hala sportowa oraz kompleks boisk sportowych są udostępnione na działalność rekreacyjno – sportową dla naszych uczniów a także dla społeczności miasta Będzina. W szkole działa biblioteka szkolna wyposażona w bogaty księgozbiór, całkowicie skomputeryzowany, centrum multimedialne, udostępnione również w czasie pozalekcyjnym, oraz sprzęt audiowizualny.
Dla bezpieczeństwa przebywających funkcjonuje monitoring zewnętrzny.

NAUKA I WYCHOWANIE

Program szkoły oparty jest na najlepszych tradycjach SP 9, lekcje prowadzone są w miłej i życzliwej atmosferze, co sprawia, że uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie. Szkoła przykłada dużą wagę do podmiotowego traktowania ucznia, starając się zapewnić każdemu wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny.
W klasach I – III szkoły podstawowej oferujemy dodatkowe lekcje: języka angielskiego, informatyki, gimnastyki korekcyjnej, rewalidacyjne i logopedyczne oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla wyrównania szans edukacyjnych.
W klasach IV – VIII uczniowie  dodatkowo korzystają  z zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i kół zainteresowań.  Klasy sportowe specjalizują się w siatkówce i szermierce.
W szkole działa świetlica szkolna, w której wychowawcy sprawują opiekę nad uczniami w godzinach od 7:00 – 16:00. Są oni organizatorami licznych imprez szkolnych i konkursów. Pedagog szkolny, służy uczniom, rodzicom i wychowawcom swoją pomocą w rozwiązywaniu problemów szkolnych.

DZIAŁANIA

Zespół utrzymuje różne formy kontaktów ze środowiskiem lokalnym poprzez organizację imprez środowiskowych, integracyjnych. Uczniowie mają liczne osiągnięcia i wyróżnienia w nauce i sporcie na szczeblu miasta i województwa, także ogólnopolskie, promując szkołę i miasto. Jesteśmy szkołą otwartą na nowoczesne działania, znaną w środowisku z wysokich wyników dydaktycznych, w skali staninowej powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej. Potwierdza to duże zainteresowanie naszą szkołą rodziców i uczniów spoza obwodu.

CO WARTO WIEDZIEĆ O SZKOLE

  • zapewnia codzienne wyżywienie (dwudaniowy obiad)
  • w nauczaniu większości przedmiotów wykorzystywane są komputery wraz z multimedialnym oprogramowaniem edukacyjnym i dostępem do Internetu oraz tablice interaktywne.