Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa nr 9 w Będzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp9.bedzin.pl/

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem
w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

zamieszczone informacje w postaci załączników są w dostępnej formie i mają charakter informacji, jaka jest niezbędny do jej opublikowania,
administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny
z zasadami dostępności,

w nagłówkach stron nie został umieszczony link do Deklaracji Dostępności,

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,

zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
strona internetowa nie posiada aplikacji mobilnej.

Dostępna strona

linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką, zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabowidzących, osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny
z zasadami dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednostką kontaktową jest sekretariat@sp9.bedzin.pl, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 360 6178. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Szkoła Podstawowa nr 9 w Będzinie ul. Jedności 38

Położenie głównych drzwi zewnętrznych (wejściowych) do budynku szkoły- łatwa lokalizacja od strony jezdni i parkingu szkoły, kolejne drzwi zewnętrzne znajdują się z dwóch stron szkoły przy przewiązce i przy hali sportowej . Kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych umożliwiają dogodne warunki ruchu.

Główne wejście do szkoły oznaczono tablicami urzędowymi. Drzwi główne są dwuskrzydłowe i posiadają określone normami parametry w odniesieniu do rozwieranych drzwi zewnętrznych, dwuskrzydłowych. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Parametry pozwalają na przemieszczenie się nimi osób
z niepełnosprawnością przy otwarciu drugiego skrzydła. Najlepsza dostępność jest przez drzwi z boku szkoły i od strony hali sportowej, ponieważ jest teren płaski , bez schodów. Nawierzchnia przed schodami jest utwardzona. W ciągu doprowadzającym do głównych drzwi zewnętrznych nie ma poręczy. Drzwi wewnętrzne mają szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy. Wejścia do sal mają szerokość 0,8 m. Jest łazienka na parterze dla niepełnosprawnych. Drzwi do łazienki otwierają się na zewnątrz pomieszczenia, mają szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy.

Sekretariat szkoły i gabinet dyrektora znajdują się na pierwszym piętrze budynku. Dojście do nich wymaga pokonania schodów bez dostosowania dla niepełnosprawnych. Oznakowano drogi ewakuacyjne.
Jednostka nie posiada dostosowań dla osób niepełnosprawnych w zakresie; pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

W wewnętrznych ciągach komunikacyjnych brak wind dla osób z niepełnosprawnością, podjazdów, prowadnic, windy schodowej. Zgodnie z normami bhp schody i progi zostały oznakowane odpowiednimi znakami. Szerokość korytarzy umożliwia swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Brak jakichkolwiek dostosowań, w postaci pochylni, podjazdów itp. Dla ułatwienia poruszania się osób w tym
z niepełnosprawnością po budynku szkoły zastosowano możliwe dostosowania typu: pomieszczenia szkolne zostały oznakowane tabliczkami informacyjnymi. Umieszczono w widocznych miejscach schemat szkoły danego poziomu.

W najbliższym czasie budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na parkingu są miejsca wyznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
Osoba z niepełnosprawnością, wymagająca pomocy psa asystującego, ma prawo wejść do obiektu użyteczności publicznej, do których zalicza się szkołę, wraz z towarzyszącym psem asystującym – (art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż i posiadania przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego, że pies ma status psa asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Szkoła nie dysponuje tłumaczem języka migowego. Stosuje się następujące rozwiązania.
Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
(Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) dyrektor szkoły informuje, że:
Szkoła przyjmuje do załatwienia sprawy zgłaszane:
osobiście, przy udziale tłumacza, przy udziale osoby przybranej,
Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza języka migowego jest proszona o zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej usługi, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenia chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego można dokonać:
1. pisemnie, przesyłając zgłoszenie:
za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe na adres:
Szkoła Podstawowa nr 9 w Będzinie ul. Jedności 38
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@sp9.bedzin.pl
2. telefonicznie, dzwoniąc na numer: 32 360 61 78, za pośrednictwem osoby przybranej, tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.
3) osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 9