„Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem”

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła do certyfikowanego programu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) pt.  „Chronimy Dzieci”. Opracowaliśmy dokument  „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem” i standardy, których realizacja uporządkuje
i usystematyzuje działania szkoły w tym zakresie.
Określiliśmy zasady osiągania sześciu standardów, których treść jest następująca:

  1. Szkoła Podstawowa nr 9 w Będzinie ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem;
  2. Szkoła Podstawowa nr 9 w Będzinie monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci;
  3. Szkoła Podstawowa nr 9 w Będzinie zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia;
  4. Szkoła oferuje rodzicom/opiekunom edukację w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem;
  5. Szkoła oferuje dzieciom edukację w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem;
  6. Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci.

Treść dokumentu jest dostępna w szkole na tablicy przy wejściu, gdzie zamieszczamy też ciekawe artykuły dla rodziców, uczniów i nauczycieli. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z koordynatorem projektu p. Ewą Gwiazdą, pedagogiem szkolnym p. Magdaleną Migas, oraz psychologiem, p. Katarzyną Krzciuk.

 

https://sp9.bedzin.pl/wp-content/uploads/2018/05/POLITYKA-OCHRONY-DZIECI-5.docx

https://sp9.bedzin.pl/wp-content/uploads/2018/05/STANDARDY-OCHRONY-DZIECI-W-SZKOLE-PODSTAWIWEJ-NR-9.docx