Informacje dla rodziców i uczniów związane z powrotem do szkoły klas I-III, obowiązujące od 18 stycznia 2021 r

Aktualizacja organizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 9 im. Noblistów Polskich
w Będzinie
Procedury opracowane zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ, GIS
Informacje dla rodziców i uczniów
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
3. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły korzystają z płynu do dezynfekcji rąk. Dozowniki są regularnie uzupełniane.
4. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

6. Rodzice ucznia mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły.
7. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby kontaktu (telefony, maile).
8. Temperatura wszystkich osób wchodzących do szkoły badana jest termometrem bezdotykowym.
9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) izoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu, powiadamia rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
10. Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.
11. Ustalony zostaje indywidualny harmonogram dla danej klasy, uwzględniający, m.in.:
– godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
– korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
– korzystania ze stołówki szkolnej.
12. Jedna klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
13. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele ( wyjątek stanowią nauczyciele języka angielskiego i religii).
14. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
15. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole.
16. Regularnie wietrzone są sale, części wspólne ( korytarze ) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
18. W ramach bezpiecznego korzystania z szatni udostępnia się uczniom osobne boksy i wprowadza różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły zgodnie z harmonogramem dnia, aby kontakt dzieci z różnych klas był jak najmniejszy. Uczeń wychodząc do domu, nie pozostawia w szatni obuwia zmiennego ani innych części ubrania.
19. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki Do świetlicy szkolnej nie wchodzą osoby z zewnątrz, w tym rodzice dzieci. Przy odbiorze dziecka ze świetlicy, wychowawca świetlicy lub osoba do tego upoważniona odprowadza dziecko do wyjścia ze szkoły. Uczniowie przychodzący rano do świetlicy wchodzą wejściem głównym.
20. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Przed wejściem do stołówki uczeń zobowiązany jest do umycia lub zdezynfekowania rąk. Uczniowie korzystają z żywienia wg ustalonego grafiku. Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Przy zmianowym wydawaniu posiłków czyszczone są blaty stołów i krzesła po każdej grupie.
21. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
22. Ustala się nowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. Biblioteka szkolna udostępnia księgozbiór tylko w wypożyczalni. Czytelnia jest nieczynna. W bibliotece może jednocześnie przebywać maksymalnie 1 wypożyczający, kolejny czytelnik może wejść do biblioteki dopiero po opuszczeniu jej przez poprzedniego ucznia.
23. W czasie epidemii nie organizuje się uroczystości z udziałem uczniów z różnych klas.
24. W szkole w wyznaczonych godzinach działa gabinet pielęgniarki szkolnej.
25. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

Informacje dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi
1. Pracownicy mają obowiązek noszenia środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice i w określonych sytuacjach fartuchów) oraz dezynfekowania rąk lub noszenia rękawiczek.
2. Maseczki używane są w kontaktach z dziećmi i rodzicami oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do opisanego kosza wyposażonego w worek.
3. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
4. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, wyprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
5. Sale lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.
6. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
7. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb.
8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
9. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
10. W razie wystąpienia niepokojących objawów wychowawca może zmierzyć uczniowi temperaturę.
11. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjściem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
12. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
13. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać tabelę dezynfekcji.
13. Zaleca się:
– utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie
2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
– dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,
– dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej
raz dziennie oraz w razie potrzeby,
– dezynfekcja toalet – po każdej przerwie oraz w razie potrzeby.
14. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
– sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy
wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i ich bieżące uzupełnianie,
– napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie
i dezynfekowanie,
– wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.
15. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie
zabezpieczenia epidemiologicznego:
– ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi,
– zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,
– stosować środki ochrony osobistej.
16. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa,
wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.

17. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć
i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka
1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.

2. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
3. W szkole jest przygotowane pomieszczenie tzw. izolatka (gabinet pedagoga) służące do odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.

4. Izolatka jest wyposażona w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
5. W oczekiwaniu na rodziców, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły, uczeń przebywa pod opieką wyznaczonego pracownika.

6. Uczniowi należy zmierzyć temperaturę. Jeżeli przekracza ona 38 st. o zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Dąbrowie Górniczej oraz organ prowadzący szkołę.
7. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych
działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.

8. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu,
zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe
(klamki, poręcze, uchwyty itp.).
9. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w placówce, w której
przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących
się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
10. Rodzic zobowiązany jest, po zasięgnięciu porady lekarskiej, do przekazania dyrektorowi szkoły
informacji zwrotnej o stanie zdrowia dziecka.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
4. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
7. Dyrektor szkoły bezwzględnie stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
8. Wyznaczony przez dyrektora pracownik niezwłocznie ustala miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami, sugerującymi zakażenie.
9. Niezwłocznie przeprowadza się dodatkowe sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosuje się zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.