Informacja dotycząca strajku – ważne!!!

Szanowni Państwo,

informuję, że od dnia 8.04.2019 r. większość nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie przystępuje do ogólnopolskiego, bezterminowego strajku,
co będzie skutkować odwołaniem zajęć dydaktycznych. W związku z tym, proszę o zapewnienie opieki dzieciom i przypominam, że możecie Państwo skorzystać z zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8, z powodu nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko. W miarę możliwości kadrowych, szkoła podejmie działania zmierzające do zapewnienia opieki dzieciom, które przyjdą do placówki. Dołożę starań, aby zminimalizować negatywne skutki dla uczniów i rodziców.
Z poważaniem
Elżbieta Wyderka – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Będzinie

 

Zgodnie z wytycznymi Kuratorium Oświaty w Katowicach w załączeniu zamieszczamy informację MEN skierowaną do rodziców
Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli
Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).
Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).
W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.
Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.
Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.
Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).
1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).