Budżet obywatelski – zagłosuj na nasza halę!

Prosimy rodziców uczniów i mieszkańców Łagiszy o głosowanie na projekt – Modernizacja oświetlenia w hali sportowej przy SP 9 ???
Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy Będzina w głosowaniu tajnym.
Głosowanie odbędzie się w dniach 1- 12 października 2019 r.
Głosowanie odbywa się:
poprzez oddanie głosu drogą elektroniczną za pomocą interaktywnego formularza dostępnego za pośrednictwem sieci Internet w zakładce „budżet obywatelski” pod adresem www.bedzin.pl,
poprzez oddanie głosu w formie pisemnej na kartach do głosowania dostępnych w Urzędzie Miejskim w Będzinie w terminie 1-12 października 2019 r. w godzinach pracy Urzędu.
Każdy mieszkaniec Będzina może głosować tylko raz i jest uprawniony do oddania jednego głosu.
Formularz interaktywny lub kartę do głosowania udostępnia się osobie uprawnionej po uprzedniej weryfikacji prawa do udziału w głosowaniu.
Weryfikacja odbywa się poprzez podanie danych osobowych oraz złożenie oświadczeń o:
zamieszkiwaniu na terenie Będzina,
zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści uchwały Nr XLVI/407/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Będzina,
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z głosowaniem nad budżetem obywatelskim.
Głos oddaje się poprzez postawienie znaku „x” w kratce obok wybranego zadania.
Głos uważa się za nieważny, jeśli:
wybrano więcej niż jedno zadanie lub nie wybrano żadnego zadania,
głos został oddany w sposób inny niż określony w pkt. 7.