Rekrutacja do przedszkoli

Nabór do prowadzonych przez miasto przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego:

Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w terminie od 1 lutego do 19 lutego 2021 roku. Dzieci te mają ustawowo zagwarantowane miejsce i tym samym nie mogą brać udziału w rekrutacji.

Rekrutacja i kryteria naboru:

W dniu 24 lutego 2021 roku prowadzone przez Miasto Będzin przedszkola oraz szkoły z oddziałami przedszkolnymi udostępniają informację o swojej ofercie w zakresie wychowania przedszkolnego, tj. o liczbie wolnych miejsc dostępnych w ramach rekrutacji. Informacja o placówkach organizujących postępowanie rekrutacyjne będzie także dostępna na stronie www Urzędu Miejskiego w Będzinie.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
Rodzice dziecka zobowiązanego do rocznego przygotowania przedszkolnego (6-latek) lub mającego prawo do wychowania przedszkolnego (dziecko w wieku od 3 do 5 lat), niekorzystającego z możliwości kontynuacji wychowania przedszkolnego, w ramach rekrutacji składają tylko jeden wniosek do przedszkola lub szkoły z oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru. We wniosku złożonym do przedszkola pierwszego wyboru można wpisać placówkę drugiego lub trzeciego wyboru.

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Będzina.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późniejszymi zmianami).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te są zawarte w uchwale Nr XXIX/233/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez Miasto Będzin przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach.

Wypełnienie wniosku zgodnego z obowiązującym wzorem:

 • wpisać nazwę przedszkola/szkoły z oddziałem przedszkolnym (placówka pierwszego wyboru),
 • wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów,
 • wpisać nazwy placówek wychowania przedszkolnego drugiego lub trzeciego wyboru (jeżeli wnioskodawca zamierza skorzystać z prawa wskazania dodatkowych dwóch placówek),
 • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia,
 • złożyć w placówce wychowania przedszkolnego pierwszego wyboru wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami (oświadczeniami) potwierdzającymi wskazane kryteria.

Ważne terminy:

 

Złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego od 1 do 19 lutego 2021 r.
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach od 1 do 31 marca 2021 r.
Termin postępowania uzupełniającego od 4 do 10 maja 2021 r.

Dokumenty do pobrania:

 1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole – pdfdoc
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole – pdfdoc
 3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – pdfdoc
 4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny – pdfdoc
 5. Oświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej obojga rodziców (prawnych opiekunów), lub samotnego rodzica – pdfdoc
 6. Oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola lub szkoły z oddziałem przedszkolnym – pdfdoc
 7. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – pdf
 8. Szczegółowe zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 – pdf