Organizacja nauczania zdalnego od 20.12.2021 r. – 09.01.2022 r.

    Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 13 grudnia 2021 roku w okresie od 20 grudnia 2021 roku do 5 stycznia 2022 roku zajęcia dla uczniów klas 1-8 odbywać się będą w systemie zdalnym.
   Od poniedziałku 20 grudnia br. szkoła organizuje w godz. 7.00-17.00 opiekę świetlicową dla uczniów klas 1-3, których rodzice nie są
w stanie zapewnić opieki. Dzieci objęte tą opieką mogą realizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. Odbywa się to na wniosek rodzica. Wzory wniosków są udostępnione na dyżurce u pani woźnej i w świetlicy szkolnej.

   Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zostaną zorganizowane zajęcia na terenie szkoły.
Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odbywać się będą w formie stacjonarnej lub – po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym – zdalnie.
   Nauczyciele zobowiązani są do świadczenia pracy w zmienionych warunkach, do realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik pracy zdalnej.

  Wszyscy nauczyciele i uczniowie klas 1-8 pracują według obowiązującego dotychczas planu lekcji w formie on – line na znanej nam platformie  Teams.
   Uczniowie mają obowiązek systematycznego uczestniczenia w zajęciach, które szkoła organizuje zdalnie.
Podstawową formą komunikowania się szkoły z uczniami i ich rodzicami jest dziennik elektroniczny i kontakt telefoniczny.
Problemy dydaktyczne i wychowawcze uczniów, niepokojące sygnały dotyczące frekwencji na zajęciach lub inne zauważone przez nauczycieli trudności należy pilnie zgłaszać do wychowawcy, który po dokonaniu analizy zdecyduje o potrzebie poinformowania o sprawie rodziców, pedagoga lub dyrekcji szkoły. Biblioteka  będzie otwarta zgodnie z dotychczasowym harmonogramem pracy.