Konkurs!!! „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem” klasy 4-6

Zapraszamy do udziału w konkursie
„Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem” klasy 4-6
Udział w konkursie jest dowolny.
Każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę celujący z religii,
Rodzic wysyła prace na własny koszt.
Proszę o poinformowanie Pani Katarzyny Głowacz o wzięciu udziału w tym konkursie i pokazać wysyłaną pracę.
REGULAMIN KONKURSU
I. Postanowienia ogólne
Celem konkursu jest pokazanie piękna otaczającego nas świata i promowanie młodych artystów.
Twórczość artystyczna jest doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu, służącym rozwojowi osobowości dzieci i młodzieży, a także odkrywaniu talentów.
Czas trwania Konkursu od 2 września 2019 r. do 9 grudnia 2019 r.
1.1. Technika prac plastycznych: malarstwo na papierze, rysunek, collage, grafika.
1.2. Tematyka prac plastycznych:
– Polska, moja Ojczyzna
– Natura
– Moja rodzina
II. Warunki uczestnictwa
Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 prac plastycznych, nigdzie wcześniej niepublikowanych, ani nieprezentowanych w innych konkursach.
Prace plastyczne muszą być związane z tematyką konkursu ( patrz punkt 1.2.).
Format prac A4 – 29,7 x 21cm.
Prosimy nie oprawiać prac w passe – partout.
Prace plastyczne wykonane w innym formacie nie wezmą udziału w konkursie.
Uczestnik konkursu może nadesłać tylko prace plastyczne, które sam wykonał i do których przysługują mu pełne prawa autorskie i osobiste.
Przesłane prace plastyczne na konkurs nie mogą w żaden sposób naruszać praw własności intelektualnej, bądź innych praw osób trzecich.
Każda praca plastyczna musi być opisana z naklejoną informacją: (wzór opisu pracy plastycznej)
– imię i nazwisko, wiek, klasa:
adres zamieszkania z kodem pocztowym, email:
telefon kontaktowy:
– imię i nazwisko nauczyciela :
Głowacz Katarzyna Szkoła Podstawowa nr 9
ul. Jedności 38 42-504 Będzin tel: TEL. 32-360-61-78
Prace plastyczne bez metryczki i podpisanej karty uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
Udział w konkursie i podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolny.
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania i przetwarzania prac na potrzeby konkursu i wystaw, we wszystkich publikacjach, prezentacjach TV, internetowych, prasowych, a także na innych nośnikach przetwarzania danych.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych odbędzie się w drodze złożenia przez każdego uczestnika konkursu pisemnego oświadczenia ( załącznik).
Prace plastyczne przesyłamy w sztywnym opakowaniu pocztą lub firmą kurierską do 9 grudnia 2019 roku na adres:

MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY
im. Włodzimierza Pietrzaka
PLASTYKA
ul. Kolska Szosa 10/21
62-700 Turek POLSKA