Funkcjonowanie szkół podstawowych i przedszkoli w listopadzie 2020 roku

Funkcjonowanie szkół podstawowych i przedszkoli w listopadzie 2020 roku

http://www.bedzin.pl/aktualnosc-3577-funkcjonowanie_szkol_podstawowych_i.html

https://sp9.bedzin.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zmiany-w-funkcjonowaniu-szkół-listopad-2020.pdf

Zdalne nauczanie w szkołach podstawowych
W związku ze stanem epidemii i wzrastającym zagrożeniem zarażenia się koronawirusem – decyzją
rządu – od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III
szkół podstawowych, do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów
klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół
dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkół
podstawowych prowadzonych przez Miasto Będzin do 29 listopada 2020 roku będą uczyć się
wyłącznie w trybie zdalnym.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawności lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć
się zdalnie w domu, dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne
w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

Zajęcia stacjonarne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
pozostaje bez zmian.

Aktualne przepisy dają możliwości zawieszenia funkcjonowania przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej, jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów.

Opieka w świetlicach szkolnych oraz praca nauczycieli

Od poniedziałku, 9 listopada do dnia 29 listopada 2020 roku szkoły podstawowe – na życzenie
rodziców – mogą zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej dla uczniów
klas I-III, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
lub realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19. O potrzebie skorzystania z tej formy opieki rodzic powinien poinformować dyrektora
szkoły w dniu poprzedzającym udział dziecka w zajęciach świetlicowych.

Konsultacje dla ósmoklasistów
W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół podstawowych mogą umożliwić uczniom
klas ósmych udział – na terenie szkoły – w konsultacjach indywidualnych lub grupowych
z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje
do egzaminu.

Olimpiady, turnieje i konkursy
W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych możliwe jest przeprowadzenie olimpiad, turniejów
i konkursów na terenie szkoły. Zawody te są kierowane do wąskiej grupy wybitnie uzdolnionej
młodzieży, dlatego też nie ma zagrożenia przebywania w jednym momencie w szkole dużej grupy
uczniów. Da to szansę tym uczniom na rozwijanie ich potencjału i szczególnych umiejętności
związanych z danym konkursem, turniejem lub olimpiadą