Egzamin ósmoklasisty – informacje dla rodziców

Egzamin ósmoklasisty – informacje dla rodziców

Szanowni Państwo !

w dniach 25-27 maja 2021r. uczniowie klasy VIII przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.
Najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu:

Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 25 do 27 maja 2021 r.

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany :

od 25 do 27 maja (wtorek – czwartek), zgodnie z poniższym harmonogramem:

25 maja,  wtorek            język polski                           9:00             120 minut

26 maja,  środa              matematyka                          9:00              100 minut

27 maja,  czwartek        język obcy nowożytny         9:00              90 minut

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać
przedłużony:
 o 60 minut – w przypadku języka polskiego
 o 50 minut – w przypadku matematyki oraz
 o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy,

co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej.

Wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

WAŻNE DATY DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 2 lipca 2021 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 8 lipca 2021 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 9 lipca 2021 r.

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej CKE:

i OKE:

Co o egzaminie ósmoklasisty powinni wiedzieć rodzice?

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/co-o-egzaminie-osmoklasisty-powinni-wiedziec-rodzice

Wytyczne organizacyjne związane z sytuacją epidemiologiczną  Pobierz