DIECEZJALNY KONKURS NA SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ

Zapraszam do udziału w konkursie
Każda osoba biorąca w nim udział uzyska dodatkową ocenę 6 z religii

Prace proszę przesłać na poniższy adres:

wkat@sosnowiec.opoka.org.pl
oraz kasiaglowacz1@wp.pl
Wytyczne konkursu poniżej

Diecezjalny konkurs plastyczny
Stajenka Bożego Narodzenia

Patronat Honorowy

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak

Organizatorzy

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi

Adresaci

– uczniowie szkół podstawowych kl. I-III z rodzinami

– uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VIII z rodzinami

Cele Konkursu

– kultywowanie tradycji związanych z okresem Bożego Narodzenia w rodzinach

– pobudzanie wyobraźni i kreatywności plastycznej w rodzinach

– wykorzystanie różnorodnych technik artystycznych

– zachęcenie do dzielenia się własnymi talentami

Zasady Uczestnictwa

 1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

 2. Uczniowie z rodzinami wykonują przestrzenną szopkę betlejemską. Wszystkie elementy wraz z postaciami w szopce, jak również samą stajenkę należy wykonać własnoręcznie. Szopka nie może być budowana z gotowych elementów, np. zakupionych w sklepie. Materiały do pracy wykonawcy wybierają sami. Mogą to być: papier do origami, masa samoutwardzalna, plastelina, modelina, ciasto solne, glina ceramiczna, słoma, drzewo, siano, tektura, włóczka, patyczki drewniane itp.

 3. Po wykonaniu szopki należy ją sfotografować i przesłać trzy zdjęcia na adres: wkat@sosnowiec.opoka.org.pl Zdjęcia szopek (jedno ogólne całej szopki, drugie – przód szopki, trzecie – zbliżenie wybranego elementu) należy przesyłać do dnia 31 grudnia 2020 r.

 4. Oceny prac dokona powołane przez organizatorów jury składające się ze specjalistów. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 4 stycznia 2021 r. na stronie www.katecheza.sosnowiec.pl oraz www.mater.org.pl Ekspozycja zdjęć konkursowych prac dostępna będzie na stronie www.mater.org.pl od 6 stycznia 2021 r.

 6. Nagrody będzie można odebrać w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym 519-512-816 od 7 stycznia 2021 r. do 16 stycznia 2021 r. w godz. od 9.00 do 13.00, od wtorku do soboty.

 7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku oraz ich prac (w całości lub fragmentów) w celu promocji idei konkursu. Autorzy nie pobierają wynagrodzenia za prezentację swojej twórczości, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.

 8. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

NAGRODY

Dla autorów najlepszych szopek przewidziane są nagrody rzeczowe. Do wysyłanych zdjęć należy dołączyć i przesłać na adres: wkat@sosnowiec.opoka.org.pl poniższą „Kartę informacyjną” oraz „Oświadczenie autora pracy”.

Karta informacyjna

Diecezjalny konkurs plastyczny pt.: Stajenka Bożego Narodzenia

https://sp9.bedzin.pl/wp-content/uploads/2020/12/Karta-informacyjna-konkurs-1.docx

Autor imię i nazwisko wiek, klasa
Adres zamieszkania miejscowość, kod pocztowy ulica telefon
Parafia zamieszkania nazwa parafii adres parafii
Szkoła nazwa placówki adres telefon
Opiekun imię i nazwisko telefon
adres e-mail do korespondencji

Oświadczenie autora pracy

 1. Oświadczam, że pracę przesłaną na konkurs wykonałem/am osobiście z rodziną.

 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu
  w celach wynikających z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zmianami).

 3. Wyrażam zgodę na publikacje mojego wizerunku, na umieszczenie moich danych osobowych w opisach prac na wystawach, w wydawnictwach i środkach masowego przekazu.

 4. Wyrażam zgodę na eksponowanie i publikowanie prac bez żadnych roszczeń finansowych. Poprzez wysłanie prac na konkurs nieodpłatnie przenoszę na organizatora konkursu wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 ze zmianami).

Miejscowość, data …………………………..

Podpis ucznia/autora pracy …………………………..……………

Podpis rodziców/opiekunów prawnych …………………..……………