Regulamin dojazdów i odjazdów uczniów autokarem szkolnym dla Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Będzinie

 

Regulamin dojazdów i odjazdów uczniów autokarem

szkolnym dla Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Będzinie

 

 

 I. Organizacja przewozu uczniów

 

 1. Dojazd do szkoły

 a) ustala się godziny odjazdu autokaru z pierwszego przystanku Niepiekło-Rondo    w następujących  godzinach:

–  pierwszy odjazd godz. 6.55.

–  drugi odjazd       godz. 7.30.

–  trzeci dojazd      godz.  9.15.

b) uczniowie są zabierani z przystanków znajdujących się przy ulicach: Niepiekło, Podleśna, Podłosie, Bory, Dąbrowska, Odkrywkowa.

 

c) pierwszy dowóz do szkoły ( godz. 6.55 ) – przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum mieszkających w Będzinie – Łagiszy przy ulicach: Niepiekło, Podleśna, Bory, Dąbrowska i Odkrywkowa (kurs od Niepiekła) oraz dla uczniów szkoły podstawowej mieszkających przy ulicy Dąbrowskiej (przystanek Prefabet)

drugi dowóz do szkoły ( godz. 7.30 ) przeznaczony jest dla:

uczniów szkoły podstawowej mieszkających w odległości powyżej 3 km od szkoły

Autokar zatrzymuje się na przystankach zlokalizowanych w Preczowie oraz przy ulicach: Niepiekło, Podleśna, Bory i Dąbrowska do nr 180, Odkrywkowa.

trzeci dowóz do szkoły jest przeznaczony dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej uczących się na drugiej zmianie i jest uzależniony od czasu rozpoczęcia zajęć przez te klasy. Mogą z niego korzystać uczniowie innych klas rozpoczynający naukę odpowiednio o tych samych godzinach. Autokar jedzie także przez ulicę Odkrywkową.

 

 1. Dojazd do domu

a) odwozy uczniów ze szkoły do domu odbywają się po lekcjach w następujących godz. :

I     –  13.50

II    –  14.45.

III  –  15.35.

b) uczniowie są zobowiązani do korzystania z dojazdów do domu zgodnie z planem

lekcji i zajęć pozalekcyjnych. Jakiekolwiek zmiany mogą nastąpić tylko po uprzednim

ich uzgodnieniu przez wychowawcę ucznia(ów) z osobą pełniąca obowiązki opiekuna

podczas dojazdów

c) obowiązkiem opiekuna jest zapewnienie w autokarze szkolnym bezpieczeństwa uczniom podczas przewozu do wyznaczonego przystanku.

Rodzic odpowiada za bezpieczny powrót dziecka z przystanku do domu.

 

II. Zasady porządkowe:

 

 1. Uczniowie podróżujący autokarem szkolnym są zobowiązani do zapoznania się

      i absolutnego przestrzegania Regulaminu dowozu uczniów autokarem szkolnym dla

MZS nr 4 w Będzinie oraz stosowania się do poleceń opiekuna. Nie zastosowanie się

do Regulaminu będzie miało konsekwencje określone w Regulaminie oceniania

zachowania w MZS nr 4 w Będzinie.

 

 1. W przypadku kiedy o danej godzinie odwozu zajęcia lekcyjne kończy więcej uczniów

korzystających z odwozów niż jest przewidzianych miejsc siedzących w autokarze

szkolnym to w pierwszej kolejności odwóz przysługuje :

a) uczniom Szkoły Podstawowej

b) uprawnionym uczniom Gimnazjum

c) uczniom dojeżdżającym z Preczowa

 

 1. W autokarze szkolnym zabrania się :

– popychania podczas wsiadania i wysiadania z autokaru,

–  przemieszczania się po autokarze i podróżowania w pozycji stojącej,

–  blokowania zamków, otwierania drzwi i samowolnego otwierania okien w czasie

jazdy,

–  wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu i rzucania przedmiotami,

–  jedzenia i picia

–  śmiecenia,

–  niszczenia wyposażenia autokaru  i innego mienia

– zabaw telefonem komórkowym

 

 1.  Po przyjeździe do szkoły uczniom pod żadnym pozorem nie wolno opuszczać terenu

szkoły.

 

 1. Uczniowie są zobowiązani do punktualnego przyjścia do autokaru zgodnie z planem

odjazdów danej klasy.

 

 1. Opiekun nie jest zobowiązany do szukania ucznia, który nie stawił się o wyznaczonej

porze odjazdu.

 

 1. Za wyrządzone podczas jazdy autokarem szkody odpowiadają rodzice

uczniów.

 

 1. Za zachowanie niezgodne z Regulaminem grozi wykluczenie z listy uczniów

dojeżdżających do szkoły.

 

 1. Rodzice zobowiązani są do zgłoszenia w formie pisemnej lub ustnej wychowawcom

świetlicy, wychowawcy klasy lub Dyrektorowi Szkoły informacji, iż uczeń nie będzie

korzystał z dowozu do domu autokarem szkolnym w danym dniu.

 

 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe wynikające

      z nieprzestrzegania powyższego Regulaminu i inne zdarzenia losowe.