Będzińskie szkoły górą :)

Dofinansowanie projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse”

TU
http://www.bedzin.pl/aktualnosc-6-1829-dofinansowanie_projektu_bedzinskie.html

 Projekt „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse” uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WSL 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzrost kluczowych kompetencji uczniów będzińskich szkół podstawowych i gimnazjów, zwiększający ich szansę na dalszą edukację i rozwój społeczno-zawodowy.

Szkoły zostaną doposażone w środki dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych. W ramach projektu planuje się realizację zajęć wyrównawczych i rozwojowych z: matematyki, języków obcych, informatyki oraz wyjazdy tematyczne.

Projekt realizowany będzie w okresie od 2.10.2017 r. do 31.08.2019 r. Całkowita wartość wynosi 2 088 036,60 zł, dofinansowanie to 1 879 232,94 zł.

Działania są ukierunkowane na wsparcie oferty edukacyjnej w będzińskich szkołach oraz na zwiększenie dostępności oferty kształcenia, która przyczyni się do rozwinięcia kluczowych kompetencji uczniów. Mając na uwadze wymogi stawiane przed młodymi ludźmi na rynku pracy, w ramach planowanego projektu zostanie przeprowadzony szereg zajęć wspierających zarówno uczniów z trudnościami edukacyjnymi, jak i tych chcących rozwijać zainteresowania i uzdolnienia.

Planowane zajęcia przyczynią się do wykształcenia w młodych ludziach postaw kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Projekt zakłada też zwiększenie wiedzy i umiejętności w efektywnym posługiwaniu się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK). Na wysoką jakość kształcenia znaczący wpływ ma również odpowiednia baza dydaktyczna, dlatego w ramach projektu zostanie zrealizowane wyposażenie/doposażenie pracowni przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w nowoczesny sprzęt, oprogramowanie i pomoce dydaktyczne.