Zasady korzystania ze stołówki

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W BĘDZINIE
1) Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 9 w Będzinie uprawnieni są:
a) uczniowie szkoły
b) nauczyciele oraz pracownicy szkoły.
2) Stołówka szkolna zapewnia wydawanie posiłku w formie gorących obiadów dwudaniowych z napojem.
3) Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy stołówki szkolnej.
4) Posiłki wydawane są w godzinach 10.35 – 13.45 w trakcie przerw pomiędzy zajęciami lekcyjnymi.
5) Jadłospis na daną dekadę jest wywieszany na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły oraz publikowany na stronie internetowej szkoły.
6) Stołówka szkolna jest jedynym miejscem przeznaczonym do spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni.
7) Posiłki wydawane w stołówce szkolnej są odpłatne.
8) Dzienna opłata za korzystanie uczniów z posiłków wynosi 3,50 zł za obiad dwudaniowy.
9) Dzienna opłata za korzystanie nauczycieli szkoły z posiłków j wynosi 4, 50zł za obiad dwudaniowy, pracowników szkoły 4,50 zł + 7% Vat.
10) Miesięczną opłatę za posiłki wnosi się z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego korzystanie z posiłków. Jedyny wyjątek w dokonywaniu płatności stanowi miesiąc wrzesień oraz styczeń, w których płatności dokonywać należy do 10- go .
11) Wpłat dokonywać mogą rodzice oraz uczniowie u intendenta lub przelewem na konto bankowe.
12) W przypadku nieuiszczenia opłaty za obiady w w terminie, wydawanie obiadów zostanie wstrzymane.
13) W przypadkach uzasadnionych dyrektor szkoły może na pisemny wniosek rodzica wyznaczyć inny termin wnoszenia opłat.
14) Jeżeli uczeń lub pracownik korzystający z posiłków jest nieobecny zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty z wyjątkiem pierwszego dnia nieobecności.
15) Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w przypadku, gdy nieobecność zostanie zgłoszona nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność. Odwołania obiadu może dokonać rodzic lub uczeń. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności ucznia na obiedzie posiłek zostanie dla niego przygotowany i nie będzie możliwości zwrotu za ten obiad.
16) W przypadku planowanego wyjścia (wycieczki szkolne, zawody sportowe, wyjazdy do kina) rezygnację z obiadów zgłasza wychowawca, kierownik wycieczki na trzy dni robocze przed planowanym wyjazdem.
17) Kwota zwrotu za korzystanie z posiłków powinna być rozliczona w danym miesiącu. Dopuszcza się rozliczenie w następnym miesiącu za wyjątkiem czerwca i grudnia. Kwota zwrotu wypłacana jest rodzicowi na konto lub uczniowi u kasjera. Kwota zwrotu wypłacana jest uczniowi lub rodzicowi na podstawie druku KW lub na wskazane konto bankowe.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI OBOWIĄZUJĄ OD
1 WRZEŚNIA 2017 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone © mzs4.bedzin.pl