O szkole

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie powstała w wyniku reformy oświatowej i wyodrębniła się z Miejskiego Zespołu Szkół nr 4.

Szkoła Podstawowa nr 9
liczba uczniów klas 1-8       – 328
liczba oddziałów                     – 16

Oddział Przedszkolny

liczba uczniów – 15
liczba oddziałów – 1

Szkoła Podstawowa nr 9 jest placówką, gdzie tradycja (historia sięgająca XIX wieku) styka się z nowoczesnością. Wszelkie działania i przedsięwzięcia służą dziecku.

Szkoła Podstawowa nr 9 to miejsce bezpieczne i przyjazne, ukierunkowane na potrzeby ucznia, jego środowiska rodzinnego i lokalnego. Obiekty i wyposażenie szkoły (pracownie informatyczne, nowoczesna hala sportowa, kompleks boisk, laboratorium językowe, centrum informacji multimedialnej), wysoko kwalifikowana, doświadczona, osiągająca sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej kadra pedagogiczna (licząca 44 osoby ), zapewniają warunki do realizacji zadań statutowych oraz wysokiej jakości pracy.

BAZA TECHNICZNA

Budynek szkoły znajduje się w pięknym otoczeniu parku szkolnego z różnorodną roślinnością, z dala od miejskiego zgiełku. Dla podniesienia poziomu procesu dydaktycznego wykorzystujemy bogatą bazę, którą stanowią specjalistyczne pracownie: plastyczna, fizyczno – chemiczna, języków obcych, przyrodnicza, dwie pracownie komputerowe podłączone do Internetu, sala gimnastyczna, siłownia, sala korekcyjna.
Nowoczesna hala sportowa oraz kompleks boisk sportowych są udostępnione na działalność rekreacyjno – sportową dla naszych uczniów a także dla społeczności miasta Będzina. W szkole działa biblioteka szkolna wyposażona w bogaty księgozbiór, całkowicie skomputeryzowany, centrum multimedialne, udostępnione również w czasie pozalekcyjnym, oraz sprzęt audiowizualny.
Dla bezpieczeństwa przebywających funkcjonuje monitoring zewnętrzny.

NAUKA I WYCHOWANIE

Program szkoły oparty jest na najlepszych tradycjach SP 9, lekcje prowadzone są w miłej i życzliwej atmosferze, co sprawia, że uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie. Szkoła przykłada dużą wagę do podmiotowego traktowania ucznia, starając się zapewnić każdemu wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny.
W klasach I – III szkoły podstawowej oferujemy dodatkowe lekcje: języka angielskiego, informatyki, gimnastyki korekcyjnej, rewalidacyjne i logopedyczne oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla wyrównania szans edukacyjnych.
W klasach IV – VIII uczniowie  dodatkowo korzystają  z zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i kół zainteresowań.  Klasy sportowe specjalizują się w siatkówce i szermierce.
W szkole działa świetlica szkolna, w której wychowawcy sprawują opiekę nad uczniami w godzinach od 7:00 – 16:00. Są oni organizatorami licznych imprez szkolnych i konkursów. Pedagog szkolny, służy uczniom, rodzicom i wychowawcom swoją pomocą w rozwiązywaniu problemów szkolnych.

DZIAŁANIA

Zespół utrzymuje różne formy kontaktów ze środowiskiem lokalnym poprzez organizację imprez środowiskowych, integracyjnych. Uczniowie mają liczne osiągnięcia i wyróżnienia w nauce i sporcie na szczeblu miasta i województwa, także ogólnopolskie, promując szkołę i miasto. Jesteśmy szkołą otwartą na nowoczesne działania, znaną w środowisku z wysokich wyników dydaktycznych, w skali staninowej powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej. Potwierdza to duże zainteresowanie naszą szkołą rodziców i uczniów spoza obwodu.

CO WARTO WIEDZIEĆ O SZKOLE

  • zapewnia codzienne wyżywienie (dwudaniowy obiad)
  • w nauczaniu większości przedmiotów wykorzystywane są komputery wraz z multimedialnym oprogramowaniem edukacyjnym i dostępem do Internetu oraz tablice interaktywne.

 

Miejski Zespół Szkół nr 4 w Będzinie powstał 1 września 2002 r. w wyniku połączenia
Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6.
 

Dyrektor MZS 4 w latach 2002- 2006

mgr Krystyna Antosik

Wicedyrektorzy: mgr Barbara Karcz , mgr Jadwiga Sowińska

Od 3 września 2001 r. szkoła dysponuje nowoczesną halą sportową, która udostępniana jest na działalność rekreacyjno- sportową, również społeczności miasta Będzina.

Pozostałą bazę dydaktyczną stanowią 2 pracownie komputerowe podłączone do Internetu, pracownie specjalistyczne, biblioteka, świetlica, stołówka oraz mała sala gimnastyczna.

W celu rozwijania zainteresowań uczniów prowadzone są w Zespole koła: sportowe, choreograficzne, plastyczne, komputerowe, polonistyczne, matematyczne, teatralne, redakcyjne i Klub Europejski.
W zakresie działań dydaktycznych w Zespole prowadzona jest działalność innowacyjna w dziedzinie regionalizmu, informacji czytelniczo-medialnej oraz małe formy teatralne.
Zadania opiekuńczo-wychowawcze prowadzone są w ramach programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki, jak również działalności świetlicy socjoterapeutycznej.
Zespół utrzymuje różne formy kontaktów ze środowiskiem lokalnym poprzez organizację imprez środowiskowych i integracyjnych. Uczniowie posiadają liczne osiągnięcia i wyróżnienia w nauce i sporcie na szczeblu miasta, województwa i ogólnopolskie, promując szkołę i miasto Będzin.
 
Od 1999 r. MZS 4 współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie , wówczas to przystąpiono do działań związanych z mierzeniem jakości pracy szkoły, do Szkoły uczącej się (SUS) – programu dla szkół aktywnych, odważnych i zdecydowanych przeprowadzić skuteczne zmiany, które doprowadzą do poprawy jakości i efektywności działania oraz nauczania. W dniu 23 maja 2003 r. MZS nr 4 w Będzinie uzyskał certyfikat „Szkoła Ucząca Się”.
 
Działano aktywnie w ramach programu „Moja Szkoła w Unii Europejskiej”, nauczyciel z naszej szkoły uczestniczył w Seminarium Rady Europy w Wiedniu, będąc tam jedynym uczestnikiem z Polski. Szkołą jest otwarta na nowoczesne działania, znaną w środowisku z wysokich wyników dydaktycznych, co potwierdzają rodzice spoza obwodu Zespołu chętnie przysyłając swoje dzieci zarówno do szkoły podstawowej jak i gimnazjum.
17 październik 2006 r. w Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Będzinie odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Noblistów Polskich oraz wręczenia sztandaru.
 Uroczystość rozpoczęto poświęceniem sztandaru w kościele p.w. N.P. N.M.P. w Łagiszy, a potem dalszą część oficjalną kontynuowano w budynku szkoły. Mottem ceremonii były słowa Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Uczestnicy szkolnego święta mieli okazję zobaczyć program artystyczny, w którym przybliżono sylwetki wszystkich polskich laureatów prestiżowej Nagrody Nobla.
 

Dyrektorem  MZS nr 4 pełniącym obowiązki od stycznia 2007 do sierpnia 2007 była: mgr Renata Zając.

Od września 2007 r. obowiązki dyrektora, wyłonionego na drodze konkursu, przejęła mgr Halina Rybak-Gredka.
Dyrektor MZS 4 w latach 2007- 2012
mgr Halina Rybak-Gredka
Wicedyrektorzy:
mgr Barbara Karcz (w latach 2007- 2011)
mgr Małgorzata Chwalba (w latach 2007- 2008)
mgr Artur Polak (w latach 2009- 2012)
mgr Ewa Gwiazda (w latach 2011- 2012)
Informacje o działaniach i osiągnięciach w tej kadencji:

BAZA PLACÓWKI
1. Utworzono: pracownie z funduszy pozyskanych od sponsorów, środków unijnych i dochodów własnych m.in. fizyczno-chemiczną im. Marii Skłodowskiej-Curie, polonistyczną pod patronatem prof. Włodzimierza Wójcika, 2 pracownie matematyczne, multimedialną, kształcenia zintegrowanego; nowocześnie wyposażoną świetlicę szkolną; dwuczęściową salę stanowiącą infrastrukturę zapewniającą klasom 1-szym SP i przyjętym do szkoły sześciolatkom odpowiednie warunki; plac zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.
2. Przeprowadzono remonty: pokrycia dachowego budynku szkolnego, pomieszczenia wejściowego do budynku szkoły, holu na parterze budynku i przewiązki, szatni dla pracowników, 10 sal lekcyjnych. Pomalowano wiele powierzchni w placówce m.in. korytarze szkolne (II piętro, wejście do gimnazjum), aulę, bibliotekę, jadalnię, kuchnię, sekretariaty i pomieszczenia pracowników, pomieszczenia i szatnie hali sportowej, salę korekcyjną, wyremontowano parkiety w 6 pomieszczeniach szkolnych (aula, klasy).
3. Wyposażono placówkę m.in. w: meble do 10 pomieszczeń szkolnych, 4 tablice multimedialne, komputery, laptopy, rzutniki, telewizory, ksero, tablety itd. miejsce zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”.
4. Dbano o tereny zielone, dokonano wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu sąsiadów, nasadzano nowe rośliny i kwiaty, w parku powstał pomnik „Niezapominajka”.
DZIAŁANIA
1. Nauka i wychowanie:
 Szkoła realizowała zadania dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z arkuszem organizacyjnym oraz planem pracy szkoły, podstawę programową, wdrożyła nową podstawę programową w SP i G, szkolny program wychowawczy, program profilaktyczny, SPE w SP i gimnazjum oraz godziny wynikających z art. 42 KN, przykładając dużą wagę do podmiotowego traktowania ucznia stara się zapewnić każdemu wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny.
 Uczniowie osiągali bardzo dobre wyniki w nauce, co potwierdzają wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, które w skali staninowej plasują szkołę powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej, EWD zmierzała w stronę szkoły sukcesu i szkoły wspierającej ucznia.
 Uczniowie mieli liczne osiągnięcia i wyróżnienia w sporcie na szczeblu miasta i województwa, także ogólnopolskie i międzynarodowe, promując szkołę i miasto. W 2008 r. utworzono w gimnazjum klasę sportową: grupa szermierki i siatkówki. Podobna klasa funkcjonuje od 2010 r. w szkole podstawowej.
 Szkoła była organizatorem konkursów na szczeblu miasta i powiatu m.in. Liga Matematyków oraz wielu miejskich, powiatowych i rejonowych imprez sportowych.
2. Realizowane projekty
 z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie m.in. : Szkoła Ucząca Się (organizacja II Panelu SUS, certyfikat „Szkoły Uczącej Się” na lata 2009-2011 po II Panelu), Literacki Atlas Polski (rok szk. 2007/08), Patrz i zmieniaj (2009 r.), Nauczycielska Akademia Internetowa (2008-2010),
 Akademia Uczniowska wdrażany przez MEN Program CEO, Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach EFS. W ramach projektu w szkolnych kołach naukowych realizowane są zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w klasach gimnazjalnych. Uczniowie przeprowadzają obserwacje i eksperymenty, przygotowują projekty, rozwijają kompetencje kluczowe.
 „Wygraj swoją przyszłość” finansowanego z EFS,  „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa (Koncepcja Projektu oparta jest na założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać. Dzieci chętnie i z ogromnym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach. Nauka połączona z zabawą daje im wiele satysfakcji i radości);
 międzynarodowy projekt w ramach Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół pod tytułem ‘Tell Tale Thrills” czyli „Opowieści Dziwnej Treści”, w którym uczestniczą następujące szkoły: Umitkoy Anadolu Lisesi – Turcja – koordynator; Miejski Zespół Szkół nr 4 – Polska; Istituto Tecnico Commerciale Statale ‘Maria Lazzari’ – Włochy; Lycee Jean Moulin – Francja.
 Z UNICEF m.in. „Na ratunek dzieciom w Kongo”, „Szkoła z prawami dziecka”, który został opracowany w związku z przypadającą 20 rocznicą uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.
 Inne projekty m.in.: Młodzieżowa Akcja Obywatelska: „20 lat wspólnie”, Comenius Regio
3. Inne działania i sukcesy
 W 2009 roku MZS nr 4-SP 9 zgłosiła do MEN gotowość placówki związaną z obniżaniem wieku szkolnego. Weryfikacji danych dotyczących warunków i sposobu realizacji oferty edukacyjnej naszej szkoły na rok szkolny 2009/2010 dokonało Kuratorium Oświaty w Katowicach/Delegatura Sosnowiec, w oparciu o ustalone obszary związane z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji przygotowania szkoły do przyjęcia 6-latków. Dane o szkole zostały umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa, witryna „6-latku witaj w szkole ”, w zakładce Dobre praktyki. Szkoła posiada wysoki odsetek 6-latków w klasach pierwszych.
 Zespół utrzymywał różne formy kontaktów ze środowiskiem lokalnym poprzez organizację integracyjnych imprez środowiskowych m.in. „Łagiskie Impresje Majowe”, „Wielkie Bale w Królewskim Mieście”, obchody 50-lecia szkoły, miejska inauguracja roku szkolnego oraz różne imprezy okolicznościowe.
 Szkoła podjęła się Adopcji Serca (pomoc konkretnemu dziecku żyjącemu w Afryce).
 Wolontariat prowadzi systematyczne działania w Ośrodku Stowarzyszenia Dzieciom Będzina „Jesteśmy razem”, skupiając młodzież obdarzoną wielką wrażliwością na potrzeby innych.
 W kwietniu 2012 roku, po 3 latach przygotowań i weryfikacji KO szkoła zgłosiła swą gotowość do ubiegania się o prestiżowy Znak Jakości Interkl@sa.
 Promocja szkoły m.in. poprzez prowadzenie szkolnej witryny oraz artykuły w prasie i newsy na różnych stronach internetowych.
 Skutecznie pozyskiwano uczniów spoza obwodu.
 Szkoła uczestniczyła w programach dożywiania: Agencji Rynku Rolnego „Owoce w szkole” oraz „Szklanka mleka”, brała udział w wielu programach m.in. „Szkoła bez przemocy”,
 Współpraca z Radą Rodziców, sponsorami, przyjaciółmi szkoły, organizacjami pozarządowymi była bardzo dobra.