Pedagog

Pedagog Szkolny

                                                                                                                       Uwaga!

Obowiązki pedagoga szkolnego pełni pani Renata Zając/ na czas nieobecności p. Doroty Bielskiej/.

Rodzice, którzy chcą się skontaktować osobiście z pedagogiem, proszeni są o wcześniejsze umówienie terminu spotkania. Kontakt telefoniczny nr 32 360 61 78  lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

 

mgr Bielska Dorota

                            PONIEDZIAŁEK       8:00 – 9:40,     11:40 – 13:00

WTOREK                    8:00 – 14:00

ŚRODA                         8:00 – 12:00

CZWARTEK               8:00 – 12:00

PIĄTEK                        8:00 – 13:00

 

 

Istnieje możliwość umówienia spotkania w innych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.

                                                                                                                         „Daj każdemu dniu szansę stania się najpiękniejszym w całym twoim życiu.”               Mark Twain

 

Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

„Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń”

 

Zadania pedagoga szkolnego:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom , w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Podstawowe zajęcia pedagoga szkolnego obejmują działania takie jak:

 • Współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie planowania i realizowania programu wychowawczego szkoły oraz innych planów i programów związanych
  z wychowaniem, profilaktyką społeczną, rozwojem osobowym uczniów, poprawianiem jakości pracy szkoły,
 • Współpraca z wychowawcami w dziedzinie wychowania,
 • Pomoc i interwencja w nagłych przypadkach,
 • Planowanie tematyki godzin wychowawczych,
 • Rozeznanie potrzeb i zapewnienie pomocy materialnej uczniom, którzy tego potrzebują,
 • Planowanie i organizowanie akcji profilaktycznych,
 • Organizacja zajęć integracyjnych dla klas pierwszych oraz integrację uczniów klas specjalnych,
 • Opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi takiego wsparcia,
 • Współpraca z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, pomocy psychologicznej czy terapeutycznej,
 • Stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu i własnego zainteresowania dla każdego ucznia i jago rodzica, którzy potrzebują kontaktu
  z pedagogiem szkolnym.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © mzs4.bedzin.pl